План за действие за опазване пеперудата бяло-V в България за периода 2023-2032 г.

Проектът е по приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“, процедура „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове“, финансиран от оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” (ОПОС 2014 – 2020 г.), съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 299 998.98 лв., от които 15% (44 999.85 лв.) национално и 85% (254 999.13 лв.) европейско съфинансиране. Проектът включва изготвяне на план за действие за опазване на популациите на бяло-V (Nymphalis vaualbum).

Проект № BG16M1OP002-3.020-0049 „Разработване на план за действие за опазване на популациите на Бяло-v (Nymphalis vaualbum) за периода 2019-2028 г.“.

Снимка: доц. д-р Стоян Бешков – Национален природонаучен музей при БАН

Царство  Animalia
Тип  Arthropoda
Клас  Insecta
Разред  Lepidoptera
Семейство  Nymphalidae
Род Nymphalis

Бяло-V

Nymphalis vaualbum (Denis & Schiffermuller, 1775)

Nymphalis vaualbum е красива дневна пеперуда, в Европа и на Балканите e известна и като мигрант, но на места формира и временни колонии. В България видът e установяван само два пъти, но след тези наблюдения не е намиран повторно. Жизненият му цикъл е обвързан с широколистните гори и особено с речните долини и брегове, обрасли с върби и тополи. Реките и техните брегове са подложени на редица антропогенни промени – корекции на коритата и андигиране, което води до ограничаване на местообитанията на вида и намаляване на оцеляемостта му. Реките и крайречните местообитания предоставят разнообразни и ценни екосистемни услуги за човека – от чиста питейна вода до красива гледка. 


Описание на вида

Nymphalis vaualbum е красива, едра дневна пеперуда (55 – 62 mm с разперени крила). Предните и задните крила отгоре са червеникаво-кафяви, силно назъбени с черен кант и черни петна, някои от които са сливат. Близо до върхът на предното крило и горният външен край на задното крило има по едно ясно бяло петно, съставено от няколко по-малки петънца. Задните крила са с оранжеви петна преди черния маргинален кант. Долната страна и на двете крила е сиво-кафеникава със светла мраморна препаска в средата и с жълтеникава и синкава препаски преди външния ръб. Долната страна на задните крила е с бяла “чавка” в средата на крилото.

Разпространение и местообитания

Видът е разпространен в Северна Америка, Източна Европа и умерените части на Азия до Япония, Сахалин и Курилските острови. Докато в източните части на ареала видът е със стабилни популации, в Европа е много рядък и се забелязва рязко спадане на числеността му. В Европа и на Балканите тази пеперуда e известна и като мигрант, но на места формира временни колонии. В България видът e установяван само два пъти – около гр. Сливен и в гр. София, но тези наблюдения са отпреди няколко десетилетия и след това не е намиран там повторно.

Размножаване, активност и хранене

Пеперудата има едно поколение годишно и лети през юни и юли. След естивация (прекарване на летните жеги в неактивно състояние) и хибернация (зимен сън) лети отново рано напролет през март и април. Добър летец е и извършва миграции в Европа и на Балканите.
 
Хранителната база за ларвите са върба (Salix), топола (Populus) и бряст (Ulmus). Обитава покрайнини на широколистни гори и особено речни долини и брегове, обрасли с върби и тополи.

Подобни видове

Подобни на Nymphalis vaualbum са N. polychloros (Linnaeus, 1758) и N. xanthomelas (Esper, [1781]), но и двата вида са без бели петна на предните и задните крила отгоре и без оранжеви петна преди черния маргинален кант.

Заплахи

Факторите, които застрашават популациите на вида, са урбанизирането и развитието на инфраструктурата; пожарите и изгарянето на растителност; промяна на растителните видове, вследствие на която се появява липса на подходящи растителни видове, нужни за жизнения цикъл на пеперудата; използване на биоциди, хормони и препарати в земеделието и горското стопанство.
 
Всички тези фактори влияят на броя подходящи местообитания за вида.

Природозащитно състояние

Закон за биологичното разнообразие
Приложение №2 и №3

Директива на Съвета №92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
Приложение II и IV

LC/VU в Европейския Червен
списък на дневните пеперуди, Люксембург, 2010

Дейности по проекта

1. Изготвяне и съгласуване на задание за разработване на План за действие за опазване на популациите на бяло-V (Nymphalis vaualbum) за периода 2019-2028 г.
2. Изготвяне на план за действие за опазване на популациите на бяло-V (Nymphalis vaualbum) за периода 2019-2028 г.
3. Организиране и провеждане на обществени обсъждания
4. Организация и управление, мерки за информация и комуникация и подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки

Източници

Закон за биологичното разнообразие
Директива на Съвета № 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
Доклад за вида
Европейския Червен списък на дневните пеперуди
Оценки на вида на биогеографско ниво в ЕС